Internationell konsensus: Spontan cerebrospinalvätska (CSF) läckage / rinorré

Likvorläckage är viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa. Nasalt likvorläckage, CSF-rinorré, är en ovanlig orsak till rinnande näsa men viktig att ha i åtanke som differentialdiagnos hos patienter som söker för långvariga problem. CSF-rinorré kan samexistera med IIH, intrakraniell hypertension som ofta ger problem som huvudvärk, tinnitus och synbortfall. I artikeln nedan från Int Forum Allergy Rhinol, 2020 Oct 25, framgår de resultat man funnit i en internationell konsensusgrupp. Dimitris Kombogiorgas (MD) är medförfattare i artikeln och jobbar med Likvor CELDA System för denna patientgrupp vid Hygeia Hospital i Aten, Grekland. Lyssna på honom vid kommande webinar: 4 November 2020 klockan 14:00. Länk till anmälan: https://www.likvor.com/event/webinar-pitfalls-and-pearls-of-csf-dynamics/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099888/
Int Forum Allergy Rhinol 2020 Oct 25

Bakgrund: Sambandet mellan Nasalt likvorläckage, CSF-rinorré och idiopatisk intrakraniell hypertoni (IIH) har blivit alltmer erkänd under de senaste åren. Men det finns fortfarande en stor åsiktsvariation när det gäller bedömning, undersökningar och hantering av patienter med spontan CSF-rinorré som kvarstår.

Metoder: En konsensusgrupp bildades av experter från Europa, Asien, Australien, Syd- och Nordamerika. Efter litteraturgenomgång och öppna diskussioner med medlemmar i panelen, producerades en uppsättning av 61 uttalanden. En modifierad Delphi-metod användes för att förfina expertutlåtanden med tre rundor av frågeformulär och ett konsensusgruppsmöte i Santo-Rhino-mötet i september 2019.

Resultat: Femtio uttalanden (82% av totalen) om om spontan CSF-läckage och IIH nådde enighet. I 38 av 50 uttalanden var mediansvaret 7 (helt överens) och i de 12 återstående uttalandena var mediansvaret 6 (instämmer). Elva uttalanden uteslöts eftersom de inte nådde samförstånd och ett nytt uttalande lades till under SantoRhino-mötet. De slutliga uttalandena hänvisar till patienthistoria och klinisk undersökning (“Historiktagande bör inkludera närvaro av huvudvärk, tinnitus och syndefekter”), undersökningar (roll Thin Slice Computed Tomography och CISS / FLAIR-sekvenser i Magnetic Resonance Imaging), principer för hantering (vaksam väntan eller åtgärder för att minska ICP är kompletterande men kan inte ersätta kirurgisk stängning), kirurgisk teknik, intraoperativ, tidig postoperativ och långvarig hantering.

Slutsats: Vi presenterar femtio konsensusuttalanden om diagnos, utredning och hantering av spontan CSF-rinorré baserat på det för närvarande tillgängliga beviset och expertutlåtandet. Även om det inte alls är heltäckande och slutgiltigt, tror vi att de kan bidra till standardisering av klinisk praxis. Tidig diagnos, snabb kirurgisk tillslutning av defekten, bedömning och behandling av eventuellt samtidigt existerande idiopatisk intrakraniell hypertoni i ett omfattande tvärvetenskapligt tillvägagångssätt är avgörande för att framgångsrikt hantera spontan CSF-rinorré, minska därmed sammanhängande sjuklighet och förhindra återfall.

Mr. Dimitris Kombogiorgas MD, MPhil, MRCSEd, FRCS(SN), CCT UK
Consultant Neurosurgeon
Hygeia Hospital, Athens, Greece
Email: dkombogiorgas@hygeia.gr

Recent posts

Fall med idiopatisk intrakraniell hypertension ökar

CSF-relaterad störning som IIH, idiopatisk intrakraniell hypertoni, ökar med fetma. Artikeln ser behov av bättre behandlingar.
Artikeln på https://patientworthy.com/ 22 februari 2021 beskriver sjukdomen och en befolkningsstudie gjord med data från regionen Wales.

Read More »